Cora 3/2018

www.corarefinish.fi 3 / 2018  9 8  CORAREFINISH 3 / 2018 SARAKA – Pohjois- maiden johtava betonipumppujen, pyörintäsäiliöiden ja teleskooppivalurän- nien valmistaja Sa- takunnasta Saraka Oy Saraka Oy on perustettu vuonna 1977 insinööritoimistoksi, joka 1980-luvun lopussa alkoi valmistaa betoninkuljetusautoja. Toiminta alkoi Laite-Saraka -nimellä, mutta vuoden 2012 jakautumisen myötä nimeksi tuli yleisesti käytössä ollut Saraka. Tuolloin ydinliiketoiminta eriytettiin kiinteistöistä, jolloin syntyi Saraka Oy ja Saraka Kiinteistöt Oy. Yritys on edelleen yksityisomistuksessa ja osakkeet jakautuvat kahden perheen kesken. Sarakassa on pitkäaikaisia työntekijöitä, joiden osaamisen taso on korkea. Yritys työllistää Ulvilassa 28 hen- kilöä ja sen liikevaihto on noin kuusi miljoonaa euroa. Selemix mini-spektro Mini-spektrossa ei ole näyttöä, vaan värimittaria käytetään Bluetooth- yhteyden kautta älypuhelimen so- velluksella (Apple iOS tai Android). Mittari asetetaan pinnalle ja parhai- ten täsmäävät sävyt näkyvät puheli- men näytössä. Laitteella saat 99 % täsmäävyyden NCS-, RAL- ja Selemix TICS -sävyi- hin kaikilta pinnoilta mitattaessa – mukaan lukien huonekalut, seinät, lattiat jne. Mittari mahdollistaa sä- vyjen nopean vertaamisen ja kertoo lisäksi sävyjen välisen eron merkit- tävyyden. Mittari on helppo ladata USB:lla. Laatua Satakunnasta SARAKAN Suomessa valmistamat betoninkuljetussäiliöt ovat saaneet kehittyneillä ominaisuuksillaan ja luotettavuudellaan vankan markki- na-aseman Suomessa ja Skandinavi- assa. Jonkin verran laitteita toimi- tetaan myös muualle Eurooppaan ja ponnistelut Venäjän markkinoille ovat käynnissä. Sarakan asiakkaina on sekä isoja toimijoita, kuten Swe- rock, että pienempiä yhtiöitä ja yk- sityisiä liikkeenharjoittajia. Ulvilan tehtaalla valmistetaan noin 40 beto- nin kuljettamiseen tarkoitettua yk- sikköä vuodessa. ”Yrityksen tavoite on kasvaa tu- levaisuudessa maltillisesti, jolloin kokonaisvuosimäärät voisivat liik- kua 50 valmiin ajoneuvon tienoilla”, suunnittelee toimitusjohtaja Tapio Seppänen. Tällä hetkellä yrityksen sisäi- siä toimintoja ollaan muokkaamas- sa, jotta läpimenoaikoja saadaan ly- hyemmiksi. Samanaikaisesti myös tuotteita kehitetään asiakaspalaut- teen pohjalta entistä paremmiksi. Kapasiteettia kasvatetaan ja mark- kina-aluetta pyritään laajentamaan. Näkymät ovat edelleen hyvät ja ti- lauskanta vahva. Toimintoja tehos- tamalla Saraka Oy on jatkossakin erittäin varteenotettava betonin- kuljetusautojen valmistaja. Yhteistyöstä Cora Refinishin kanssa Seppänen mainitsee: ”Coran toiminnassa on hyvää nopeat toi- mitukset ja kattava tuotevalikoima sekä laadukkaat tuotteet”. Cora Refinish toimittaa täydel- lisen maalausjärjestelmän mukai- set tuotteet jokaiseen tehtaasta valmistuvaan, laadukkaaseen be- toninkuljetusautoon. Coran laaja tuotevalikoima ja henkilökunnan korkea ammattitaito edistävät maa- laustoimintojen kehitystä varmasti myös tulevaisuudessa. SELEMIX mini-spektro on helppo- käyttöinen värimittari ilman han- kalaa tekniikkaa, minkä ansiosta sen koko on hyvin pieni verrattuna monimutkaisempiin laitteisiin. Vä- rimittari painaa vain 29 grammaa, joten se kulkee mukana vaikka tas- kussa. Värimittarin hinta on myös varsin edullinen. Sovelluspohjai- nen spektroratkaisu tunnistaa jopa 3000 RAL- ja NCS-sävyä.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=